Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité a chceme ho chránit. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví postupy společnosti při zpracování vašich osobních údajů.

I. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů jsme my: https://informaceoze.cz/

II. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů uvedených v tomto dokumentu nebo přístupu k informacím o zpracování vašich osobních údajů společností, jmenovali jsme pro tento účel pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat následujícím způsobem:

e-mailem: iodo@eurocallcenter.pl
písemně na adresu společnosti.

III. ZDROJ ZÍSKÁNÍ A DOBROVOLNOST POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Rádi bychom vás informovali, že vaše osobní údaje v podobě vašeho jména a korespondenční adresy, které jste poskytli našemu konzultantovi, a vašeho hlasu nahraného během telefonického rozhovoru pocházejí přímo od vás. Společnost nezískává osobní údaje z jiných zdrojů.
Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k tomu, abyste se mohli účastnit výstav pořádaných obchodními partnery společnosti.

IV. ÚČELY A DŮVODY UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely, přičemž právním základem pro zpracování je jeden nebo více z následujících důvodů:
– 6 odst. 1 písm. a) RODO, tj. kontaktovat vás za účelem umožnění účasti na výstavách pořádaných obchodními partnery Společnosti, což zahrnuje zejména zaslání voucheru na uvedenou poštovní adresu a telefonické kontaktování za účelem připomenutí termínu konání výstavy, případně opětovné telefonické kontaktování za účelem získání informací o důvodech vaší nepřítomnosti a obnovení pozvání, ke kterému jste udělili souhlas;
– 6 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů, tj. za účelem řádného plnění zákonných povinností společnosti, včetně reakce na vaše kontakty, zejména pokud jde o vyřizování stížností, reklamací a žádostí a zodpovězení vámi položených otázek;
– 6 odst. 1 písm. f) RODO, tj. za účelem realizace oprávněných zájmů Společnosti, včetně plnění uzavřených smluv, pro statistické a vzdělávací účely, za účelem neustálého zvyšování kvality poskytovaných služeb, a to i prostřednictvím tvorby a vývoje počítačových programů podporujících činnost Společnosti, včetně programů založených na umělé inteligenci, jakož i za účelem ochrany práv Správce nebo třetích osob, včetně
uplatnění nároků nebo ochrany proti nim.
2. V případě, že si společnost přeje použít vaše osobní údaje k účelům, které nebyly zahrnuty do původního sběru, budete předem požádáni o souhlas s použitím vašich osobních údajů k novému účelu.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje předáváme:

Subjektům, které zpracovávají osobní údaje v souvislosti s činnostmi, které Společnost zadává a vykonává pro Společnost, včetně obchodních partnerů Společnosti, kteří jsou podnikateli podnikajícími v oblasti přímého prodeje nebo dodavateli potřebných služeb, včetně zejména subjektů poskytujících IT a programátorské služby, a to na základě uzavřených smluv o pověření zpracováním osobních údajů;
jiným subjektům nebo orgánům oprávněným ze zákona a subjektům, kterým bude předání údajů nezbytné k ochraně práv Správce nebo třetích osob, včetně uplatnění nároků nebo ochrany před nimi.

VI. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍ PRÁVA.

Dovolujeme si vás informovat, že máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vašich údajů, které bylo provedeno na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Váš souhlas je udělen na dobu neurčitou a zůstává v platnosti až do odvolání.
Bez ohledu na výše uvedené máte právo na přístup k obsahu svých osobních údajů (článek 15 RODO) a na jejich opravu (článek 16 RODO), výmaz (článek 17 RODO) nebo omezení zpracování (článek 18 RODO), na přenos vašich osobních údajů (článek 20 RODO) a na vznesení námitky proti dalšímu zpracování (článek 21 odst. 1 RODO).
Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních cest uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
V případě pochybností o správnosti zpracování máte právo podat stížnost u dozorového úřadu – předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Doba zpracování vašich osobních údajů závisí na účelu, pro který jsou údaje zpracovávány. Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy, se vypočítá na základě následujících kritérií:
– dobu, na kterou jste souhlas udělili,
– období, po které Společnost poskytuje telemarketingové služby svým obchodním partnerům v souladu s uzavřenými smlouvami;
– období, během něhož jsou vytvářeny a vyvíjeny počítačové programy na podporu činnosti Společnosti, včetně programů založených na umělé inteligenci,
– právní předpisy, které mohou společnosti ukládat povinnost zpracovávat údaje po určitou dobu,
– dobu, která je nezbytná k obraně práv Správce nebo třetích osob, včetně uplatnění nároků nebo ochrany před nimi.
2.Po uplynutí poslední z výše uvedených lhůt budou vaše osobní údaje společností trvale vymazány.

VIII. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.

IX. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ (VČETNĚ PROFILOVÁNÍ)

Neprovádíme vůči vám rozhodnutí, která jsou založena výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování.

X. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Správce zajistí odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů a vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil co nejlepší ochranu osobních údajů, zejména před ztrátou, zneužitím, přístupem neoprávněných subjektů a zveřejněním vašich osobních údajů.
Za účelem zajištění integrity a důvěrnosti údajů správce zavedl postupy, včetně vhodných organizačních a technických řešení, které umožňují přístup k osobním údajům pouze oprávněným osobám a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů.
Správce rovněž podnikne veškeré nezbytné kroky k tomu, aby jeho obchodní partneři zaručili uplatnění vhodných bezpečnostních opatření, kdykoli zpracovávají osobní údaje jménem Správce.
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou neustále revidovány a mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny.
Informační doložka o zpracování údajů ve společnosti EURO CALLCENTER Společnost s ručením omezeným pro dodavatele

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “RODO”), Vás tímto informujeme, že:

I. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost s ručením omezeným Euro CallCenter se sídlem v Záporoží (Ukrajina), ulice Elektrozavodska 3, 69065 Záporoží, řádně zapsaná podle ukrajinského práva v Národním rejstříku právnických osob, fyzických osob-podnikatelů a společenských organizací vedeném Ministerstvem spravedlnosti Ukrajiny pod číslem 42021080, NIP: 2090005136, REGON: 384277103.

II. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Můžete se na něj obrátit ohledně ochrany svých osobních údajů písemně na adresu sídla společnosti uvedenou v bodě I. výše nebo na e-mailovou adresu: iodo@eurocallcenter.pl.

III. ÚČELY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ

Společnost jako správce zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely a z následujících důvodů:

Pro účely související s uzavřením a plněním smlouvy mezi společností a vámi, zejména pro vzájemné kontaktování stran za účelem plnění smlouvy na základě smlouvy uzavřené mezi stranami – čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO;
Za účelem splnění zákonných povinností společnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů, včetně:
– provádění vyúčtování v souvislosti s plněním smlouvy,
– vystavování a uchovávání účetních dokladů v souladu s ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví,
– archivace dokumentů vyplývajících z ustanovení zákona, právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů;
Za účelem zjištění a uplatnění nároků nebo obrany proti nárokům na základě uzavřené smlouvy, v souvislosti s realizací oprávněného zájmu Společnosti, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO.
Správce neplánuje vaše osobní údaje dále zpracovávat pro jiné účely, než je uvedeno výše.

IV. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost bude zpracovávat následující kategorie vašich údajů:

Základní identifikační údaje, zejména: jméno a příjmení;
Základní kontaktní údaje, zejména: adresa bydliště/korespondenční adresa, adresa sídla, telefonní číslo;
Elektronické identifikační údaje, zejména: e-mailová adresa;
Identifikační údaje související s vykonávanou hospodářskou činností, zejména: název společnosti, NIP, REGON;
Údaje pro zúčtování, zejména: číslo bankovního účtu.

V. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Příjemci vašich osobních údajů budou zejména subjekty spřízněné se Společností, poskytující Společnosti služby a subjekty spolupracující se Společností:

Subjekty provozující systémy a zařízení ICT;
Subjekty poskytující právní, daňovou a účetní pomoc jménem společnosti;
Zaměstnanci personálního oddělení, finančního oddělení, oddělení lidských zdrojů;
poštovní nebo kurýrní společnosti, pokud vám potřebujeme zaslat korespondenci jinak než poštou;
Naši partneři v oblasti účetnictví, daní a právních služeb;
Finanční instituce (včetně bank), státní orgány nebo jiné subjekty oprávněné ze zákona (např. finanční úřad);
Ostatní dodavatelé společnosti v rozsahu, v jakém to vyplývá z uzavřené smlouvy.

VI. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po delší z následujících období:

Ukončení smlouvy;
Uplynutí promlčecí lhůty pro nároky (i když tato lhůta může být prodloužena, pokud je podána žádost o vyrovnání nebo žaloba – až do pravomocného skončení řízení);
Uplynutí zákonem stanovené lhůty pro vedení účetnictví.

VII. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů společností máte následující práva:

Právo na přístup k vašim údajům a na kopii vašich údajů
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo být informován o tom, které jeho osobní údaje a pro jaké účely jsou zpracovávány, a získat jejich kopii.
Právo na opravu (změnu) svých osobních údajů
Subjekt údajů má právo požádat správce o opravu nepřesných údajů, které se ho týkají, jakož i o jejich doplnění.
Právo na výmaz osobních údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce výmaz údajů, které se ho týkají, a uvést okolnosti, které to odůvodňují, např. osobní údaje již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy, pro kterou byly shromážděny, nebo subjekt údajů odvolal souhlas se zpracováním a neexistují jiné právní důvody pro další zpracování, nebo jsou údaje zpracovávány protiprávně.
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo požádat správce o omezení zpracování údajů, např. pokud správce určité údaje nepotřebuje, neexistují důvody pro jejich další zpracování a subjekt údajů požaduje, aby operace s údaji byla zastavena nebo aby údaje nebyly vymazány.
Právo vznést námitku proti zpracování
Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace – v případech, kdy je zpracování založeno na oprávněném zájmu správce, včetně profilování.
Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, a předat tyto osobní údaje jinému správci.
Právo odvolat souhlas
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas kdykoli odvolat (aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním).
Rozsah každého z výše uvedených práv a důvody pro podání žádosti vyplývají z příslušných ustanovení RODO. Výše uvedená práva můžete uplatnit zasláním žádosti na korespondenční adresu správce nebo zasláním e-mailu na adresu inspektora ochrany údajů jmenovaného společností: iodo@eurocallcenter.pl.

VIII. INFORMACE O DOBROVOLNÉM POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

Poskytnutí vašich údajů uvedených v bodě IV. této informační doložky a zpracovávaných v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy je dobrovolné, ale nezbytné pro účinné uzavření smlouvy a její řádné plnění. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné uzavřít smlouvu a řádně ji plnit.
IX. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Zpracování vašich údajů nebude podléhat automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

X. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR (EEH)

V současné době neplánujeme předávat vaše údaje mimo EHP (Evropský hospodářský prostor zahrnující Evropskou unii, Norsko, Lichtenštejnsko a Island).

XI. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zajišťuje odpovídající úroveň zabezpečení vašich osobních údajů pomocí vhodných technických a organizačních opatření.